Kwaliteits- en VGM-beleid

Kwaliteitsbeleid

Het leveren van kwaliteit is al jaren een onderdeel van ons bedrijf. Wij doen er alles aan om enerzijds onze klanten tevreden te stellen, en anderzijds een optimaal rendement te behalen. Onze opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van ons werk. Men eist niet alleen een hoogwaardig produkt, maar ook dat wij het gehele proces op inzichtelijke wijze beheersen. Met het streven om alles in 1 keer goed te doen zijn we bovendien zelf gebaat.

Om kwaliteit te leveren is vakkundigheid heel belangrijk maar niet voldoende. De wijze waarop de onderlinge samenwerking is georganiseerd, en de mate waarin we gezamenlijk leren van onze ervaringen is uiteindelijk ook zeer bepalend. Het KAM-zorgsysteem zal ons daarbij ondersteunen.

De zorg voor kwaliteit krijgt op de volgende manier invulling:

 • Onze klanten worden op een prettige en zakelijke manier benaderd. Het zorgvuldig omgaan met afspraken is van het grootste belang, zowel met opdrachtgevers als intern.
 • Kwaliteit wordt gemaakt door alle medewerkers. Medewerkers zullen door de directie worden gestimuleerd om hun rol te spelen in verbeteringen in het bedrijf.
 • De directie verwoordt zijn plannen jaarlijks in een jaarplan. In dit taakstellend jaarplan worden doelstellingen en acties bepaald, en worden middelen en ondersteuning concreet bepaald. Tussentijdse verbeteracties worden indien nodig ingepast in het draaiend jaarplan.
 • De directie ondersteunt kwaliteitszorg met alle benodigde middelen.
 • Grondboringen worden in België uitgevoerd conform de Belgische wetgeving.
 • Gesignaleerde afwijkingen en daaruit voortvloeiende consequenties worden direct geanalyseerd. De hieruit voortvloeiende maatregelen vormen de lijdraad, die moet lijden tot het continue verbeteren van het kwaliteitszorgsysteem. De directie heeft hierin een stuwende functie.
 • Indien enig klanteigendom verloren gaat, beschadigd wordt of anderzijds ongeschikt geacht wordt voor gebruik, wordt dit geregistreerd op een afwijkingsformulier waarna de directie zorg draagt voor rapportage ervan aan de klant.
 • De directie beoordeelt ten minste jaarlijks op grond van eigen indrukken en van aangedragen gegevens, of de kwaliteitsdoelstellingen en -normen in de praktijk worden gerealiseerd, en in welke mate het kwaliteitssysteem naar tevredenheid functioneert.

De continue zorg voor en verbetering van arbeidsomstandigheden krijgt op de volgende manier invulling:

 • Alle medewerkers worden periodiek geïnstrueerd over arbo aspecten in het werk en in het bedrijf. De zorg voor veiligheid begint bij kennis van zaken en een bewuste houding van medewerkers.
 • De directie verstrekt alle noodzakelijke beschermingsmiddelen. Medewerkers krijgen instructies voor een goed gebruik, onderhoud en vervanging. Het naslagboek: ‘Algemeen Informatie- & Instructieboek’ omvat alle informatie in deze.
 • Machines zijn voorzien van benodigde beveiligingen en worden periodiek gecontroleerd en gekeurd. Bij het investeren worden ook VGM-eisen gesteld.
 • Er is een risico-inventarisatie voor alle werkzaamheden opgemaakt. Aan de hand van deze inventarisatie wordt gestreefd naar preventie. Tevens worden medewerkers door de uitvoerders herhaald voorgelicht over de risico's, middels o.a. de taakrisicoanalyse.
 • Jaarlijks wordt het Arbo-beleid geëvalueerd door directie.
 • Gesignaleerde tekortkomingen en opgestelde verbeteringsacties, binnen het Arbo-zorgsysteem, worden gepresenteerd/geïntroduceerd en bespreekbaar gemaakt tijdens intern overleg.
 • Zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden. Het beleid is erg gericht om de persoonlijke letsels zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarnaast hebben medewerkers uiteraard ook hun eigen verantwoordelijkheden, voor zichzelf en voor anderen. De directie vraagt ook deze verantwoordelijkheden serieus te nemen en ongenoegens, verbeteringsideeën en risico's te melden bij de leiding.
Deze beleidsverklaring wordt elke 3 jaar herzien.

VGM-beleid

Middels een goed gestructureerde organisatie en goed geschoolde vaklieden streeft ons bedrijf naar een goede zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers, en naar een goede zorg voor het milieu. Daartoe is een geïntegreerd Arbo-zorgsysteem opgezet. Binnen onze organisatie zijn essentiële verantwoordelijkheden en afspraken voor het beheersen van bovenstaande, vastgelegd in een handboek. De directie ziet dit als een belangrijk middel om onze prestaties op het gebied van Arbozorg te borgen en te verbeteren. Daarbij ligt een duidelijke verantwoordelijkheid bij elke individuele medewerker.

Veilig en gezond werken wordt door de directie als zeer belangrijk ervaren. Het doel van ons Arbo-beleid is om in samenwerking tussen opdrachtgever, personeelsleden, leveranciers, directie en derden (omwonende werklocaties) te komen tot een optimaal arbeidsklimaat m.b.t. veiligheid, gezondheid en welzijn. Als Directie willen wij streven naar optimale werkomstandigheden, waarbij ongevallen, letsel en ziekte zoveel mogelijk worden voorkomen waardoor het welzijn van de medewerkers zoveel mogelijk wordt bevorderd. Daarnaast heeft ook het voorkomen van materiële- en milieuschades een hoge prioriteit bij de directie. De directie erkent de verantwoordelijkheid om door verantwoord beleid zorg te dragen tegen ongewenste intimidaties van welk aard dan ook. Om dit allemaal te bereiken is ook de steun van alle medewerkers nodig.

Marc MispoulierWim LauwersDennis Mentens

PUTBORINGEN

Van HEUGTEN… EEN BEDRIJF DAT VERTROUWEN UITSTRAALT

Al jaar en dag zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van putboringen voor particulieren en bedrijven in de landbouwsector.

Lees meer

DROOGZUIGINGEN / BRONBEMALINGEN

Naast putboringen zijn verticale droogzuigingen of bronbemalingen onze specialiteit. Met onze gespecialiseerde machines zorgen wij ervoor dat het water opgepompt wordt en er een droge bouwput ontstaat.

Lees meer

MILIEUBORINGEN

Van Heugten bvba is ook gespecialiseerd in milieuboringen. Dit zijn boringen waarbij de fabrieksomgeving gecontroleerd wordt op eventuele verontreiniging.

Lees meer